karagdagang mga pandurog na naaprubahan ang mga pabrika ng infor